HighHolidays_promoLARGE.jpg

High Holidays at Shul by the Shore
Rosh Hashanah: September 20 - 22 | Yom Kippur: September 29 - 30